Hoe komt informatie-uitwisseling tussen hulpverleners tot stand?

Het nut van de Verwijsindex is het aan elkaar koppelen van instanties die informatie hebben over risico’s bij een jongere. De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie over de aard van het probleem en de behandeling. Die informatie zit in de dossiers van de verschillende instanties. Voorbeelden hiervan zijn politiedossiers en het leerplichtadministratiesysteem. De Verwijsindex werkt pas als er meer dan één risicosignaal over een jongere gemeld wordt. De Verwijsindex legt de historie van hulpverlening niet vast. De signalen verdwijnen ook naar verloop van tijd. Op dit moment wordt bekeken of dit gebeurt als de actie is afgerond of na een nog te bepalen termijn.

Verwijsindex.tv is een product van: